فتنه گران در جلسات اخیر خود با تاكید بر اینكه ماه خرداد تا 18 تیر برای آنان تراز زندگی و مرگ خواهد بود آخرین پیشنهادهای خود را برای فتنه انگیزی بررسی كرده اند.

در این جلسات محور اصلی «امتیازگیری» از نظام به هر قیمتی عنوان شده و بر« فشار قوی ،امتیاز گیری ممكن» از نظام برای ثبت موفقیت جریان مزبور تاكید شده است.
همچنین محورهای مورد تاكید آنان كه تاكنون برخی از آن ها نیز اجرایی شده اند،عبارتند از...

مابقی در ادامه مطلب